Với ham muốn sử dụng càng ngày càng nhiều cho công việc, máy